Våra tjänster

Vår affärsidé är att skapa långsiktigt god avkastning genom engagemang, kompetens och nytänkande och på så sätt hitta vägar tillsammans med kunden som ökar värdet på fastigheterna. För alla fastigheter tar vi fram en affärsplan som beskriver nyckeldata och hur fastigheten skall utvecklas framgångsrikt. Våra tjänster kan delas in i fem delar – hotellförvaltning, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsdrift samt projektutveckling åt våra förvaltningskunder.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Campido tar ansvar för hela ekonomin – tryggt och kostnadseffektivt.

När Campido tar över din ekonomifunktion kan du känna dig trygg med vårt systematiska och kvalitetssäkrade arbetssätt. Leveranssäkerheten är alltid lika hög och vi ser till att du vidtar rätt åtgärd i rätt tid. Eftersom vi kan, förstår och engagerar oss i din verksamhet kan du vara säker på att vi alltid gör vårt bästa för att ge dig bästa möjliga service. Vi gillar utmaningar och är alltid beredda att anpassa oss när våra kunders verklighet förändras.

Vi hanterar alla löpande bastjänster som hyresavisering och kontraktshantering, elektronisk fakturahantering, redovisning och rapportering, men även likviditetsplanering, budget, prognoser årsredovisningar och deklarationer. Vi ger dig gärna råd i moms- och skattefrågor. Vid behov medverkar vi även vid due diligence-processer och med förberedelse inför försäljningar. Självklart erbjuder vi också enstaka av dessa tjänster.

Vill du komma igång så hör av dig till oss. Vi kan vi börja redan i morgon.

HOTELLFÖRVALTNING

De krav som hotellfastigheter ställer på förvaltaren med engagerad personal och förståelse för verksamheten är något de flesta förvaltningsorganisationer inte klarar av. Med erfarenhet, engagemang och specialistkunskap erbjuder Campido unika lösningar både för fastighetsägare och driftoperatörer inom hotell- och restaurangbranschen.

Inom hotellförvaltning arbetar Campido åt dels fastighetsägare och dels hotelloperatörer, beroende på hur hyresavtalet ser ut.

I flera hyresavtal lägger fastighetsägaren över ett stort ansvar på operatören rörande teknisk förvaltning och drift av fastigheten. I dessa fall bistår Campido med expertis och är länken mellan hotelldriften och fastighetsägaren. Vi ser till att fastighetsfrågorna hanteras i rätt forum och att driftsfrågorna hanteras där de skall.Hotellförvaltning innehåller oftast tekniskförvaltning, och fastighetsdrift.

Dessa tjänster eller delar av dem tillsammans i hotellmiljö kallar vi för tjänsten Hotellförvaltning.

FASTIGHETSDRIFT

Campido tar ansvar för och arbetar alltid förebyggande i våra uppdrag med tillsyn och skötsel för att i möjligaste mån undvika att fel inträffar i fastigheten.

Om fel ändå uppträder har vi kompetens och resurser att snabbt avhjälpa det inträffade, vårt systematiserade arbetssätt tillsammans med kvalitetssäkring gör att vi gärna tar ett funktionsansvar för fastigheten.

Campidos tekniker arbetar även med att optimera driften av din byggnad för bästa inomhusklimat till lägsta energikostnad. Med stödsystem följer vi upp och analyserar energianvändningen.

Vår energicontroller arbetar kontinuerligt med uppföljning och jämförelser mot andra fastigheter.

TEKNISK FÖRVALTNING

Campido ansvarar inom den tekniska förvaltningen bland annat för inköp av tjänster och leveranser, upphandling, bevakning av hyresavtal, visningar, förhandling, uppföljning av nyckeltal, försäkringsärenden, projektuppföljning, hyresgästanpassningar och ombyggnationer.

Campidos förvaltare är tusenkonstnärer, som administrativt paketerar och styr fastigheterna för att skapa en överblick och totalbild över varje enskild fastighet.

Genom en hög ekonomisk-, kund- och lokalkännedom kan rätt ärenden prioriteras och avhjälpas, till rätt kvalitet och kostnad.

I samråd med kunden upprättas strategier och målbilder för varje enskild fastighet. En underhållsplan tas fram och affärsplan för hur arbetet på ett strukturerat sätt skall fortgå.

All information uppdateras regelbundet för att hela tiden ha en uppdaterad överblick om arbetet och skicket på fastigheten.

MILJÖ- OCH
PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

Inom Campido finns kompetens inom projektledning.Vi kan hantera projekt som spänner mellan olika uppdrag inom verksamhetsutveckling och IT-projekt till byggprojektledning.Med hjälp av certifierade projektledare och med en organisation med en bred kompetens inom fastighetsförvaltning kan du känna dig trygg med oss i en projektledarroll.

Campido har även en gedigen kompetens inom miljöområdet. Vi leder och driver flera av våra kunders miljöarbete. Vi åtar oss uppdrag inom alla delar inom miljöområdet med allt från utredningar till implementation av olika typer av miljöledningssystem. Campido har särskilt inriktat sig på energieffektivisering inom fastighetssektorn och vi har nyligen genomfört flera olika energieffektiviseringsprojekt tillsammans med våra kunder.

Vi håller även utbildningar inom miljöområdet för ledningsgrupper, samt kortare och längre utbildningar för ett företags hela organisation.